Yleiset ehdot

Sijoituspalvelu

1     Soveltamisala

Näitä Ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n (”Innovestor”) tarjoamaan jäljempänä kohdassa 2 määriteltyyn Sijoituspalveluun ja Asiakkaan asiakassuhteeseen Innovestorin kanssa.

Siltä osin kuin Asiakas asioi Innovestorin Verkkopalvelussa, Asiakkaan ja Innovestorin välisessä sopimussuhteessa ja Verkkopalvelussa tapahtuvaan asiointiin sovelletaan näiden ehtojen ohella kulloinkin voimassa olevia Verkkopalvelun käyttöehtoja.

2     Määritelmät

Asiakas. Henkilö, joka on antanut arvopaperia koskevan Merkintätoimeksiannon joko asioimalla sähköisesti Innovestorin Verkkopalvelussa tai kirjallisella merkintäsitoumuslomakkeella.

Edustaja. Asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö tai kaupparekisteriin toiminimenkirjoitusoikeutetuksi rekisteröity henkilö.

Ehdot. Ehdoilla tarkoitetaan näitä Sijoituspalvelun yleisiä ehtoja.

Merkintätoimeksianto. Merkintätoimeksiannolla tarkoitetaan Asiakkaan tahdonilmaisua merkinnän tekemiseksi. Merkintätoimeksianto käsittää tunnistautumisen Verkkopalveluun ja sähköisen merkintäsitoumuksen täyttämisen ja hyväksymisen tai vaihtoehtoisesti kirjallisen merkintäsitoumuksen täyttämisen ja allekirjoittamisen. Merkintätoimeksiantoon kuuluu merkintämaksun suorittaminen.

Osakeanti. Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu suunnattu maksullinen Osakeanti.

Sijoituspalvelu. Innovestor tarjoaa Asiakkailleen listaamattomien arvopapereiden (osakkeiden) liikkeeseenlaskujen järjestämispalvelua, joka toteutetaan Osakeantina. Näissä ehdoissa Sijoituspalvelulla tarkoitetaan järjestetyn Osakeannin yhteydessä tai muutoin Asiakkaalle tarjottavaa Merkintätoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä koskevaa arvopaperinvälityspalvelua. Sijoituspalvelu voidaan tarjota Verkkopalveluna tai Asiakas henkilökohtaisesti tavaten.

Sopimus. Sopimuksella tarkoitetaan Asiakkaan ja Innovestorin välistä Sijoituspalvelua koskevaa sopimussuhdetta, joka syntyy Asiakkaan allekirjoittaessa merkintäsitoumuksen. Sopimus sisältää näiden Ehtojen lisäksi merkintäsitoumuksen ehdot.

Verkkopalvelu. Verkkopalvelulla tarkoitetaan Innovestorin verkkosivustolla osoitteessa www.innovestorgroup.com ylläpitämää Verkkopalvelua, jossa Asiakkaat voivat tehdä Merkintätoimeksiantoja sähköisesti.

3     Asiakkaan Edustaja

Edustaja voi antaa Asiakkaan puolesta Merkintätoimeksiannon ja Asiakasta sitovia ohjeita Innovestorille. Asiakkaan tulee kirjallisesti ilmoittaa Innovestorille nimeämänsä Edustajan toimivallassa tapahtuvista muutoksista tai Edustajan/yhteyshenkilön vaihtumisesta. Innovestorilla on oikeus Asiakkaan vastuulla noudattaa myös muun kuin kirjallisesti valtuutetun yhteyshenkilön antamia ohjeita ja toimeksiantoja, jos kyseisellä henkilöllä on siihen työ- tai virka-asemaansa perustuva valtuutus tai Innovestorilla on muuten perusteltu syy olettaa, että henkilö on oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta.

4     Sijoituspalvelu

Innovestor tarjoaa Asiakkailleen edellä määriteltyjä Sijoituspalveluja. Innovestor on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen valvottavaluetteloon, johon on merkitty tiedot niistä sijoitus- ja oheispalveluista, joiden tarjoamiseen Innovestorilla kulloinkin on toimilupa.

5     Osakeannin järjestämistavat

Innovestor tarjoaa listaamattomien arvopapereiden (osakkeiden) liikkeeseenlaskun järjestämispalvelua, joka toteutetaan Osakeantina. Osakeanti voidaan järjestää kahdella tavalla, joko suoraan arvopaperin (osakkeen) liikkeeseenlaskevaan yhtiöön (”Kohdeyhtiö”) tai Osakeantia varten perustettavaan niin kutsuttuun väliyhtiöön (”Väliyhtiö”). Osakeannissa suoraan Kohdeyhtiöön Asiakas merkitsee Kohdeyhtiön liikkeeseenlaskemia arvopapereita. Osakeannissa Väliyhtiöön Asiakas merkitsee Väliyhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita, minkä jälkeen Osakeannin merkintämäärä käytetään täysimääräisesti Kohdeyhtiön Osakeannissa liikkeeseen laskemien arvopapereiden merkintään.

6     Merkintätoimeksiantojen antaminen ja sitovuus

Asiakkaan tulee antaa Merkintätoimeksianto Innovestorin Verkkopalvelussa sähköisesti tunnistautumalla Verkkopalveluun pankkitunnuksen ja vahvan sähköisen Tunnistuspalvelun avulla. Verkkopalveluun kirjautuessa Asiakkaan tulee ensin hyväksyä Verkkopalvelun käyttöehdot. Verkkopalvelussa Asiakas täyttää merkintäsitoumuksen ja hyväksyy Osakeannin merkintään liittyvät ehdot ja antaa merkintään liittyvät vakuutukset. Merkintäsitoumuksen täyttämisen yhteydessä Asiakas on velvollinen antamaan muun muassa sijoitustietämystä ja -kokemusta, riskinottohalukkuuttaan sekä taloudellista asemaa ja varojen alkuperää koskevat tiedot.

Merkintätoimeksianto voidaan antaa myös kirjallisella merkintäsitoumuslomakkeella.

Merkintätoimeksianto on aina sitova eikä Asiakkaalla ole oikeutta muuttaa tai peruuttaa annettua Merkintätoimeksiantoa. Merkintätoimeksiannon jälkeen Asiakkaalle syntyy ehdoton merkintämäärää ja mahdollista merkintäpalkkiota koskeva maksuvelvollisuus.

7     Merkintätoimeksiannon dokumentointi

Mikäli Asiakas tekee Merkintätoimeksiannon Verkkopalvelussa, Asiakas saa välittömästi Merkintätoimeksiannon tehtyään sähköpostitse tiedon annetusta merkintäsitoumuksesta. Mikäli Osakeanti ylimerkitään merkintäajan kuluessa, Asiakas hyväksyy sen, että hänen merkintäsitoumuksessansa ilmoittamaansa merkintämäärää voidaan leikata.

Lopullisesti Asiakkaan osakemerkintä vahvistetaan Osakeannin päätyttyä tai keskeydyttyä merkintävahvistuksella. Merkintävahvistus sisältää myös Merkintätoimeksiannon maksuohjeet. Asiakas suorittaa osakemerkinnän aina Innovestorin asiakasvaratilille. Osakemerkintä on maksettava viidentenä pankkipäivänä merkintävahvistuksen vastaanottamisesta.

Innovestor vastaa merkintämaksujen tilittämisestä Kohdeyhtiölle tai Väliyhtiölle, joka puolestaan suorittaa varat edelleen Kohdeyhtiölle.

8     Merkintätoimeksiannon hyväksymättä jättäminen

Innovestorilla on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan Merkintätoimeksiantoa, mikäli (i) merkintäsitoumus on tehty oikeushenkilön lukuun ilman asianmukaista valtuutusta, (ii) merkintämäärää ei ole maksettu merkintäsitoumuksessa ilmoitetun merkitsijän pankkitililtä, (iii) arvopaperi (osake) ei ole Asiakkaan sijoitustietämys ja -kokemus, taloudellinen tilanne tai muut olosuhteet huomioiden Innovestorin arvion mukaan Asiakkaalle asianmukainen tai (iv) Asiakas kieltäytyy antamasta merkintäsitoumuksessa pyydettyjä tietoja tai antaa ne puutteellisesti.

Innovestorin on ilmoitettava Asiakkaalle Merkintätoimeksiannon hyväksymättä jättämisestä viipymättä sen jälkeen, kun merkintäaika on päättynyt tai se on keskeytetty ylimerkinnän vuoksi. Mikäli Asiakas on jo suorittanut merkintämäärän, se palautetaan Asiakkaalle kolmen (3) pankkipäivän kuluessa maksun suorittamisesta.

9     Merkintäpalkkio

Innovestor veloittaa sen järjestämiin Osakeanteihin osallistuvalta tai muutoin merkintätoimeksiannon antavalta Asiakkaalta Merkintätoimeksiannon hoitamisesta merkintäpalkkion. Merkintäpalkkion määrä ilmoitetaan Osakeannin ehdoissa ja merkintäsitoumuksessa. Merkintäpalkkio suoritetaan samassa yhteydessä, kun Asiakas maksaa merkintämäärän.

10   Ei lainarahoitusta

Innovestor ei myönnä Asiakkaalle lainaa tai muuta rahoitusta Asiakkaan arvopaperikaupankäyntiä varten. Asiakkaan Merkintätoimeksiannon toteuttamisen edellytyksenä on, että Asiakas toimii annettujen maksuohjeiden mukaisesti ja suorittaa maksuohjeessa vahvistetun merkintämäärän Innovestorin asiakasvaratilille ilmoitetussa määräajassa.

11   Asiakkaan tarkistamisvelvollisuus

Innovestor lähettää asiakassuhdetta ja Sijoituspalvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee tarkistaa, että hänen vastaanottamansa tieto hänen osakemerkinnästään ja lopullinen merkintävahvistus sisältää oikeat tiedot. Mahdolliset Merkintätoimeksiantoa koskevat huomautukset tulee tehdä viipymättä Innovestorille.

Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon Innovestorin lähettämästä sähköpostiviestistä viimeistään viisi (5) päivää sen lähettämisen jälkeen.

12   Sijoittajaraportti

Innovestor toimittaa Asiakkaalle sähköpostitse vuosittain ja erikseen Asiakkaan pyynnöstä sijoittajaraportin. Sijoittajaraportti sisältää tiedot kaikista Asiakkaan Innovestor-konsernin kautta tekemistä sijoituksista.

13   Asiakkaan selonottovelvollisuus ja taloudellinen vastuu

Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä Innovestorin aseman Sijoituspalvelun tarjoajana. Asiakas vakuuttaa perehtyneensä listaamattomien arvopapereiden ominaisuuksiin siinä määrin, että hän kykenee (i) itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä sijoitustoiminnan riskit tuntien (ii) mitoittamaan asiakassuhteen aikana antamansa Merkintätoimeksiannot oman taloudellisen asemansa edellyttämällä tavalla ja (iii) vastaamaan itsenäisesti sijoitustoimintansa tuloksista.

Asiakas vakuuttaa lisäksi perehtyvänsä huolellisesti ennen Merkintätoimeksiannon tekemistä Verkkopalvelussa saatavilla oleviin tai Innovestorin edustajalta saatuihin kulloisenkin Osakeannin merkintäehtoihin, Kohdeyhtiötä koskevaan materiaaliin ja sijoitukseen liittyviin riskeihin.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että listaamattomiin arvopapereihin liittyy aina pääoman menettämisen tai alenemisen riski.

Asiakas vastaa aina toimintansa ja sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta ja veroseuraamuksista. Asiakas on myös tietoinen siitä, että sijoituspäätöstä ei tule perustaa arvopaperia tai Sijoituspalvelua koskevaan markkinointiin ja markkinointimateriaaliin, vaan arvopaperia tai Sijoituspalvelua koskeviin tietoihin kokonaisuudessaan.

14   Vastuunrajoitus

Innovestor ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta kuten esimerkiksi tulon menetyksestä, saamatta jääneestä tuotosta, kurssitappiosta, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Innovestorin vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu sellaisiin välittömiin vahinkoihin, jotka ilmenevät esimerkiksi ylimääräisinä tai hukkaan menneinä työ-, tai puhelinkustannuksina, toimeksiantopalkkioina tai muina Asiakkaalle aiheutuneina, vahinkoon välittömästi liittyvinä hukkaan menneinä tai ylimääräisinä kustannuksina.

Innovestor ei vastaa Kohdeyhtiön tai muiden palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Innovestor ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Kohdeyhtiötä koskevassa sijoittajaesityksessä olevasta virheellisestä tiedosta.

15   Asiakkaan vastuu sopimusrikkomuksesta

Asiakas on velvollinen korvaamaan Innovestorille vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas ei täytä näiden Ehtojen ja Merkintätoimeksiantojensa mukaisia velvollisuuksiaan. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi sopimusrikkomuksen tai merkintähinnan maksun laiminlyönnin aiheuttamat ylimääräiset kulut ja työ.

16   Sopimusehtojen muuttaminen

Innovestorilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja.

17   Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta ja näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät johda riidan ratkaisemiseen, ratkaistaan asia lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Ellei kuluttajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Mikäli riidan kohteena oleva vaatimus on määrältään enemmän kuin 10.000 euroa ja Asiakkaana on ammattimainen asiakas, Sopimuksesta ja näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.