PAI

Sijoituspäätösten haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Tällä hetkellä Innovestorin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat (Innovestor Ventures Oy ja Innovestor Life Science Oy) eivät ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin siten kuin kestävyyteen liittyvien tietojen antamista koskevan EU-asetuksen 2019/2088 (”SFDR”) artiklassa 4(1) kuvataan. Pääsyynä tähän on epäselvä sääntely-ympäristö, sillä tarkemmat vaatimukset sijoituspäätösten kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten huomioon ottamisesta (ns. sääntelytekniset standardit) ovat vielä luonnosmuodossa. Lisäksi virallinen ohjeistus aiheesta on puutteellinen tai sitä ei ole saatavilla.

Varsinkin haitallisten vaikutusten mittaaminen on haastavaa rahastojemme salkkujen koostuessa useista vähemmistösijoituksista listaamattomiin yhtiöihin, joista ei välttämättä ole riittävästi tietoa. Liiketoimintamme ja nykyisten kohdeyritystemme laajuus ja luonne huomioiden uskomme kuitenkin, ettei sijoituspäätöksillä olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia, mikäli haitalliset vaikutukset olisivat mitattavissa.

Kun kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten mittaamista, huomioon ottamista ja raportointia koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset ovat tarkentuneet, Innovestor harkitsee uudelleen sijoituspäätösten kestävyystekijöihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten käsittelyä.

Edellä mainittu koskee myös kaikkia Innovestorin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hallinnoimia rahastoja. Mikään rahastoista ei tässä vaiheessa ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia edellä kuvattuihin kestävyystekijöihin.