Verkkopalvelun käyttöehdot

Online-palvelut

1     Soveltamisala

Näitä Ehtoja sovelletaan Innovestor Oy:n (”Innovestor”) jäljempänä kohdassa 2 määriteltyihin Asiakkaisiin, jotka antavat Merkintätoimeksiannon asioimalla sähköisesti Innovestorin Verkkopalvelussa.

Näiden Ehtojen lisäksi Sijoituspalvelun tarjoamiseen Asiakkaille sovelletaan erillisiä Sijoituspalvelun Yleisiä Ehtoja.

2     Määritelmät

Asiakas. Henkilö, joka on antanut arvopaperia (osaketta) koskevan Merkintätoimeksiannon asioimalla sähköisesti Innovestorin Verkkopalvelussa.

Edustaja. Asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö tai kaupparekisteriin toiminimenkirjoitusoikeutetuksi rekisteröity henkilö.

Ehdot. Ehdoilla tarkoitetaan näitä Verkkopalvelun Käyttöehtoja.

Merkintätoimeksianto. Merkintätoimeksiannolla tarkoitetaan Asiakkaan tahdonilmaisua merkinnän tekemiseksi. Merkintätoimeksianto käsittää tunnistautumisen Verkkopalveluun ja sähköisen merkintäsitoumuksen täyttämisen ja hyväksymisen. Merkintätoimeksiantoon kuuluu merkintämaksun suorittaminen.

Osakeanti. Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu suunnattu maksullinen osakeanti.

Sijoituspalvelu. Innovestor tarjoaa Asiakkailleen listaamattomien arvopapereiden (osakkeiden) liikkeeseenlaskujen järjestämispalvelua, joka toteutetaan Osakeantina.Näissä ehdoissa Sijoituspalvelulla tarkoitetaan Osakeannissa Asiakkaalle tarjottavaa Merkintätoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä koskevaa arvopaperinvälityspalvelua. Sijoituspalvelu voidaan tarjota Verkkopalveluna tai Asiakas henkilökohtaisesti tavaten.

Sopimus. Sopimuksella tarkoitetaan Asiakkaan ja Innovestorin välistä Verkkopalvelua koskevaa sopimussuhdetta, joka syntyy, kun Asiakas hyväksyy nämä Ehdot.

Tunnistuspalvelu. Tunnistuspalvelulla tarkoitetaan pankkien tai muiden hyväksyttyjen palveluntarjoajien tarjoamaa palvelua, jonka avulla Asiakkaat tunnistetaan vahvan sähköisen tunnistamisen keinoin heidän kirjautuessaan Verkkopalveluun. Tunnistuspalvelun käyttäminen edellyttää, että Asiakkaalla on Nordean, OP:n, Danske Bankin, Aktian, Ålandsbankenin, Handelsbankenin tai S-pankin pankkitunnukset.

Verkkopalvelu. Verkkopalvelulla tarkoitetaan Innovestorin ylläpitämää verkkopalvelua Internet-sivustolla osoitteessa www.innovestorgroup.com, joka mahdollistaa Merkintätoimeksiantojen tekemisen Asiakkaiden toimesta.

3     Verkkopalvelun käyttö

Innovestorin Internet-sivustolla osoitteessa www.innovestorgroup.com on mahdollista tarkastella Sijoituspalveluita ilman Tunnistuspalvelun käyttöä. Mikäli Asiakas haluaa tehdä Merkintätoimeksiannon (ks. Internet-sivustolla kohta ”Sijoita Yksityisasiakkaana” tai ”Sijoita Yhteisö-asiakkaana”), jatkaminen edellyttää Tunnistuspalvelun ja Verkkopalvelun käyttämistä.

Innovestorin Internet-sivuston käyttö osoitteessa www.innovestorgroup.com ei missään vaiheessa edellytä kirjautumista tai salasanan luomista Verkkopalveluun.

4     Tunnistuspalvelun käyttö

Asiakkaan Tunnistuspalvelussa käyttämät Asiakkaan pankkitunnukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa kaikista Verkkopalvelussa tehdyistä toimenpiteistä omilla pankkitunnuksillaan. Pankkitunnukset vastaavat Asiakkaan omakätistä allekirjoitusta. Kaikki Asiakkaan Verkkopalvelussa tekemät Merkintätoimeksiannot sitovat Asiakasta.

Asiakas hyväksyy sen, että Innovestor ei miltään osin ylläpidä Tunnistuspalvelua eikä ole sen käyttöä koskevan sopimuksen osapuoli. Asiakas vastaa pankilta hankkimiensa pankkitunnusten voimassaolosta tai mahdollisesta käytön estämisestä, keskeytymisestä tai lakkaamisesta johtuvasta Palvelun käytön estymisestä.

Mikäli Asiakkaan pankkitunnukset ovat kadonneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä tunnisteiden joutuneen sivullisen haltuun, tulee Asiakkaan välittömästi ilmoittaa tunnisteiden katoamisesta Innovestorille sähköpostitse.

Asiakas vastaa Tunnistuspalvelun oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista siihen saakka, kunnes Asiakas on ilmoittanut pankkitunnusten katoamisesta pankin lisäksi Innovestorille ja Innovestorilla on ollut kohtuullinen aika estää Tunnistuspalvelun käyttäminen.

Asiakas vastaa kuitenkin aiheutuneesta vahingosta, mikäli Asiakas tai sen Edustaja on säilyttänyt Tunnistuspalveluun liittyviä pankkitunnuksiaan huolimattomasti tai muulla menettelyllään myötävaikuttanut tietojen joutumiseen kolmannen osapuolen haltuun.

5     Immateriaalioikeudet

Innovestorin Internet-sivustolla osoitteessa www.innovestorgroup.com tai Verkkosivustolla olevan aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Innovestorille, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Innovestorin ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

6     Tietoturvallisuus

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Verkkopalvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät mukaan lukien tietoliikenneyhteydet. Innovestor ei takaa, että Verkkopalvelua voi käyttää Asiakkaan laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Innovestorilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen, jos Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet tai Asiakkaan tapa käyttää näitä vaarantavat Innovestorin arvion mukaan sähköisten palvelujen tai muiden Innovestorin tarjoamien palvelujen turvallisuuden tai toiminnan.

7     Huomautukset

Verkkopalvelua koskevat huomautukset on tehtävä Innovestorille viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste.

8     Verkkopalvelun käytettävyys

Innovestor ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Verkkopalvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Innovestorilla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjonta tarpeellisten huolto- ja ylläpitotoimenpiteiden ajaksi.

Asiakas ymmärtää, että tarjottava Verkkopalvelu ei välttämättä ole kaikkina aikoina Asiakkaan saatavilla, mikäli katkos johtuu tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöstä tai tietoliikenne- tai televerkkojen taikka tietojärjestelmien ruuhkautumisesta tai esteestä, joka huomattavasti vaikeuttaa Innovestorin toimintaa Innovestorin pystymättä vaikeuksitta vaikuttamaan esteen ilmenemiseen tai jatkumiseen.

9     Verkkopalvelussa annetut tiedot

Mitään Verkkopalvelussa esitettävää tietoa ei tule käsittää sijoituskohteiden osto- tai myyntitarjoukseksi eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin. Annetut tiedot eivät myöskään liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin.

Asiakas hyväksyy myös sen, että kohdeyhtiöiden osalta Verkkopalvelussa esitetyt tiedot käsittelevät usein odotettua tulevaisuuden liiketoimintaa ja tulosta. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät niiden luonteen johdosta epävarmoihin asioihin ja niihin voivat vaikuttaa monet tekijät, mukaan lukien seikat joihin kohdeyhtiö ei voi vaikuttaa.

Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä Asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä. Asiakas vastaa aina sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.

Ellei pakottavasta laista muuta johdu, Innovestor ei vastaa Verkkopalvelussa esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

10   Vastuunrajoitus

Innovestor ei missään tapauksessa vastaa Verkkopalvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä aiheutuneesta tai muuten Verkkopalveluun liittyvästä välillisestä vahingosta, kuten tulon tai ansion menetyksestä, korkotappiosta, saamatta jääneestä tuotosta, liiketoiminnan vähentymisestä tai keskeytymisestä, Asiakkaan ja kolmannen osapuolen välisestä sopimuksesta tai sellaisen toteutumatta jäämisestä tai muista kolmannen osapuolen Asiakkaalle esittämistä vaatimuksista.

11   Sopimusehtojen muuttaminen

Innovestorilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja.

12   Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta ja näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa sijaitsevan kotipaikkaansa käräjäoikeudessa. Ellei kuluttajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

13   Valvova viranomainen

Innovestor Oy:n toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin (09) 183 51 (vaihde). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi