Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Innovestorin kestävyysriskien huomioonottamista koskevissa toimintaperiaatteissa (”Periaatteet”) kerrotaan, miten otamme kestävyysriskit huomioon hallinnoimiemme pääomasijoitusrahastojen toiminnassa. Kestävyysriskien huomioon ottaminen on osa kaikkia prosessejamme aina sijoituspäätöstä edeltävästä hankevirran läpikäynnistä sijoituskohteesta irtautumiseen asti.

Periaatteet perustuvat kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla koskevan asetuksen (EU) 2019/2088 (ns. Tiedonantoasetus) 3 artiklaan. Periaatteissa keskeisiä ovat seuraavat käsitteet:

Kestävyysriskeillä

tarkoitetaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan (Environmental, Social and Governance, ”ESG”)  liittyvää tapahtumaa tai tilannetta, joka voisi toteutuessaan aiheuttaa negatiivisen, olennaisen vaikutuksen sijoituksen arvoon tai vahingoittaa hallinnointi-yhtiön tai sen rahastojen sijoittajien mainetta.

Kestävyystekijöillä

tarkoitetaan ympäristöasioita, sosiaalisia ja työntekijöihin liittyviä seikkoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Vastuullisuudella

tarkoitetaan kestävyysriskien ja -tekijöiden huomioon ottamista.

Vastuullisuus Innovestorin silmin

Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvä tuotto hallinnoimiemme pääomarahastojen sijoittajille. Tavoitteen saavuttamiseksi on löydettävä ja valittava parhaat kohdeyhtiöt – ja tultava myös itse yhtiöiden valitsemaksi pääomasijoittajaksi. Rahastojemme sijoittajilla on tuottojen lisäksi myös kestävyystekijöiden huomioon ottamiseen liittyviä vaatimuksia. Uskomme, että kestävyystekijät toiminnassaan huomioivat tiimit performoivat parhaiten. Tuotot ja vastuullisuus kulkevat siten tiiviisti käsi kädessä.

Toteutamme vastuullisen sijoittamisen strategiaa kohdeyhtiöissä aktiivisen omistajuuden keinoin. Rahastojemme vastuupartnerit osallistuvat päätöksentekoon kohdeyhtiöiden hallituksissa ja/tai yhtiökokouksissa sekä aktivoivat keskustelua yhdessä muiden omistajien kanssa vastuullisuuden vahvistamiseksi.

Kuhunkin kestävyystekijään on helposti liitettävissä lukuisa joukko merkityksellisiä seikkoja. Meille tärkeintä on keskittyä alla mainittuihin tekijöihin:

Ympäristö

  • Jätteiden, saasteiden ja päästöjen minimointi
  • Ekologisesti kestävät toimintatavat

Sosiaalinen vastuu

  • Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen
  • Monimuotoisuuden edistäminen

Hallintotapa

  • Hallitustyöskentelyn kehittäminen
  • Reilujen ja läpinäkyvien prosessien luominen

Olemme lisäksi sitoutuneet noudattamaan PRI:n (Principles for Responsible Investments) vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä edistämään YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ja siihen linkittyviä kansainvälisiä normeja koskien muun muassa ympäristöä, työelämän oikeuksia ja ihmisoikeuksia.

Kestävyysriskien huomioonottaminen osana toimintatapojamme

Meille sopivien sijoituskohteiden tunnistaminenPyrimme hankevirran (deal flow) ohjauksella ja omalla viestinnällämme siihen, että rahastojemme potentiaalisten sijoituskohteiden joukkoon ei päädy sellaisia yhtiöitä, jotka eivät täytä ESG-kriteereitämme. Poissulkemisen periaatetta hyödyntäen (negative screening) suljemme kohdeyhtiöiden joukosta pois yhtiöt, jotka (i) valmistavat, kehittävät tai myyvät aseita tai jotka rikkovat kansainvälisiä sopimuksia; (ii) osallistuvat ydinaseohjelmien kehittämiseen tai ydinaseiden tuottamiseen; (iii) ovat varmennetusti rikkoneet ihmisoikeuksia, ympäristöä, korruptionvastaista toimintaa tai työntekijöiden oikeuksia koskevia kansainvälisiä sääntöjä tai sopimuksia, tai (iv) ovat Euroopan unionin, YK:n tai Yhdysvaltojen sanktio-/pakotelistoilla olevien henkilöiden kontrolloimia.
Selvitykset ennen sijoituspäätöstäEnnen sijoittamista kohdeyhtiöön kestävyystekijät (mahdollisuudet ja riskit) arvioidaan tapauskohtaisesti osana due diligence -tarkastusta. Mikäli kestävyystekijöissä havaitaan epäkohtia tai parannettavaa, ne tuodaan esille tarkastuksesta valmistuvassa raportissa ja samalla esitetään tarvittavat toimenpide-ehdotukset epäkohtien korjaamiseksi ja/tai kehittämiseksi. Innovestorin vastuupartneri keskustelee yhdessä kohdeyhtiön johdon kanssa korjaavista toimenpiteistä.
SijoituspäätösTarvittavien selvitysten ja neuvottelujen jälkeen rahaston vastuupartnerit tekevät sijoituspäätöksen. Päätös ja sen perustelut dokumentoidaan, ja yhtenä arvioitavana tekijänä on kohdeyhtiön ESG-valmius eli miten kestävyysriskit ja -tekijät on otettu kohdeyhtiössä huomioon.

Myönteisen sijoituspäätöksen jälkeen ja ennen varsinaista sijoitusta laaditaan kohdeyhtiön ja sen osakkeenomistajien kanssa uusi osakassopimus tai muutetaan aiempaa osakassopimusta tarvittavilta osin. ESG-tekijät otetaan myös tässä huomioon sisällyttämällä osakassopimukseen kohdeyhtiölle ja sen tietyille osakkeenomistajille velvollisuus implementoida kestävyystekijöitä tukevia prosesseja ja käytänteitä.
OmistusaikaAktiivisena omistajana meille keskeistä on olla kohdeyhtiön näkökulmasta tavoitettavissa ja tukea toimialaan mukautetusti kohdeyhtiön omaa vastuullisuustyötä. Tavoitteenamme on vaikuttaa kohdeyhtiöissä sellaisten hallinnointimallien muodostumiseen, jotka tuottavat riittävän seurannan ja valvonnan tason kestävyysriskien hallinnassa. Merkityksellisin vastuullisuustyö tehdään kohdeyhtiöiden hallituksissa, joissa rahastojemme vastuupartnerit huolehtivat kestävyystekijöiden ja -riskien säännöllisestä käsittelystä. Mikäli puutteita on havaittu, kohdeyhtiön tulee laatia niiden korjaamiseksi aikataulutettu suunnitelma, jonka edistymistä seuraa rahaston vastuupartneri. Vastuupartneri raportoi havaituista ESG-poikkeamista myös rahaston muulle tiimille osallistaen tarvittaessa Innovestorin laki- ja compliance-toiminnon asian käsittelyyn.
Sijoituskohteesta irtautuminenSijoituksen irtaantumisvaiheessa (exit) pyrimme itse ja neuvonantajiemme avustuksella arvioimaan transaktion toteutusvaihtoehdot ja ostajakandidaatit myös kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullinen toiminta sisältää transaktion kaikkien osapuolten ja sidosryhmien tasapuolisen ja reilun kohtelun.

Kestävyysriskien huomioonottamista koskevat raporttimme

Toteutamme kohdeyhtiöissämme vuosittain keväällä kyselytutkimuksen ESG-toimintatavoista. Analysoimme kyselyn tulokset ja koostamme niistä sekä mahdollisista tarpeellisiksi katsotuista jatkotoimenpiteistä raportit kohdeyhtiöille, rahastojen sijoittajille sekä rahastojen sijoitusneuvostoille. Kyselyn tulosten lisäksi kuvaamme raportissa kestävyysriskien ja -tekijöiden huomioimista osana toimintaamme.

Kestävyysriskien huomioonottamisesta Innovestorissa

Ympäristö
Innovestorin omalla liiketoiminnalla ei ole vastaavia välittömiä ympäristövaikutuksia kuin esimerkiksi teollisella tuotannolla tai ympäristön kannalta vaarallisten ainesosien käytöllä. Matkustamme vain silloin kuin se on erityisesti tarpeen rahastojemme tai oman toimintamme kehittämiseksi esimerkiksi tärkeitä sidosryhmien edustajien tapaamiseksi. Suosimme sähköisiä toimintatapoja aina kuin mahdollista paperiversioiden minimoimiseksi ja kierrätämme toimistollamme syntyvät jätteet.

Sosiaalinen vastuu
Sijoittamalla rahastojemme kautta aikaisen kasvun vaiheen yhtiöihin tuemme työllisyyttä, talouden kasvua ja innovaatioiden syntyä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Innovestorin ekosysteemin avulla kohdeyhtiömme saavat pääsyn tarvitsemiinsa asiantuntijoihin, yhteistyökumppaneihin ja muihin sijoittajiin.
 
Tuemme työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia muun muassa yhteisten liikunnallisten aktiviteettien kautta. Pyrimme lisäksi tarjoamaan harjoittelu- tai kesätyömahdollisuuksia opiskelijoille.

Hallinto
Innovestorin omat prosessit noudattavat voimassaolevia lakeja ja muita säännöksiä sekä hyvää hallinnointitapaa. Ennen kaikkea edistämme vastaavia käytäntöjä aktiivisena omistajana kohdeyhtiöissämme hallitustyöskentelyn ja säännöllisten osakaskeskusteluiden kautta.

Periaatteiden rikkomukset ja Periaatteiden päivittäminen

Vastuupartnerin tulee raportoida havaitsemansa Periaatteiden rikkomukset eteenpäin rahaston muulle tiimille ja Innovestorin compliance officerille. Tarvittaessa rikkomuksia käsitellään rahaston sijoitusneuvostossa ja hallinnointiyhtiön hallituksessa.

Periaatteet tarkistetaan ja vahvistetaan vuosittain hallinnointiyhtiön hallituksessa ja rahastojen sijoitusneuvostoissa. Periaatteiden ajantasainen versio on saatavilla internetsivuillamme.