Tietoa Innovestor oy:stä ja sen tarjoamista sijoitus­palveluista

1     Yleistä

Tähän asiakirjaan on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Innovestor Oy:n (”Innovestor”) tarjoamista sijoituspalveluista ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Lisäksi asiakirja sisältää tietoa yleisimmistä arvopapereista (osakkeista) ja niiden tyypillisistä riskeistä.

2     Määritelmät

Tässä asiakirjassa käytetään soveltuvin osin vastaavia määritelmiä, kuin kulloinkin voimassa olevissa Innovestorin Sijoituspalvelun yleisissä ehdoissa.

3     Tiedot Innovestorista

Innovestor Oy (Y-tunnus 2616018-4) on sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, toimeksiantojen välittämiseen ja toimeksiantojen toteuttamiseen sekä saman lain mukaisten oheispalvelujen (rahoitusvälineiden säilyttäminen sekä yritysjärjestelyihin ja pääomarakenteisiin liittyvä neuvonta) tarjoamiseen.

Innovestorin toimipaikka sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 46 C, 00100 Helsinki. Innovestorin sijoituspalvelulain mukaista toimintaa valvoo ja toimilupaviranomaisena toimii Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin (09) 183 51 (vaihde). Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

4     Tiedot Innovestorin tarjoamista sijoituspalveluista

Arvopaperin välitys

Innovestor vastaanottaa ja välittää sekä kulloinkin järjestämiensä liikkeeseenlaskujen kohteena olevia arvopapereita että muita arvopapereita koskevia merkintätoimeksiantoja (”Merkintätoimeksianto”).

Osakeantien järjestäminen

Innovestor tarjoaa listaamattomien arvopapereiden (osakkeiden) liikkeeseenlaskujen järjestämispalvelua, joka toteutetaan osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna suunnattuna maksullisena osakeantina (”Osakeanti”). Osakeanteihin osallistuminen tapahtuu Innovestorin verkkopalvelussa tai kirjallisesti tehtävällä merkintäsitoumuksella.

Oheispalvelut

Innovestor tarjoaa Osakeannin järjestämiseen liittyviä oheispalveluita kuten pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritysjärjestelyjä koskevaa neuvontaa ja palveluja.

Innovestorin sidonnaisasiamiehet

Innovestor tarjoaa yllä mainittuja sijoitus- ja oheispalveluja myös sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Innovestorin sidonnaisasiamiehet toimivat Innovestorin lukuun ja vastuulla. Sidonnaisasiamiehet voivat (i) vastaanottaa ja välittää Innovestorin tarjoamiin arvopapereihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja sekä (ii) markkinoida Innovestorin tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltio on Suomi.

Finanssivalvonta ylläpitää sidonnaisasiamiehistä julkista rekisteriä (sidonnaisasiamiesrekisteri), johon Innovestor ilmoittaa nimeämänsä sidonnaisasiamiehet.

5     Asiointitavat Innovestorissa

Innovestorilla on oikeus lähettää sijoituspalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle sähköpostitse tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Asiakas voi asioida Innovestorin kanssa tapaamalla Innovestorin edustajia henkilökohtaisesti tai viestimällä sähköisesti. Arvopapereita (osakkeita) koskevia merkintäsitoumuksia asiakas voi antaa sähköisesti Innovestorin verkkopalvelussa (www.innovestorgroup.com) sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa. Asiakaspalvelua Suomessa tarjotaan suomen kielellä.

Innovestor toimittaa asiakkaalle vuosittain ja erikseen asiakkaan pyynnöstä sijoittajaraportin, josta ilmenevät asiakkaan kaikki Innovestor-konsernin kautta tehdyt sijoitukset.

Asiakas on tietoinen siitä, että sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa tietoturvasta johtuen tai sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille. Innovestorilla on oikeus luottaa sähköpostin välityksin saamansa viestin aitouteen ja oikeellisuuteen.

6     Sijoitus- ja oheispalveluihin liittyvät kulut ja palkkiot

Järjestelypalkkio

Innovestor veloittaa arvopapereiden liikkeeseenlaskun järjestämispalvelua käyttävältä yhtiöltä palkkion. Palkkio määritellään erikseen palvelusopimuksessa ja on pääsääntöisesti sidottu Osakeannin onnistumiseen ja siinä kerättävien pääomien määrään.

Merkintäpalkkio

Innovestor veloittaa arvopaperin Merkintätoimeksiannon antaneelta asiakkaalta Merkintätoimeksiannon välittämisestä merkintäpalkkion. Merkintäpalkkio määräytyy toimeksiantokohtaisesti. Tieto merkintäpalkkion määrästä ilmenee merkittävää arvopaperia koskevasta materiaalista (kuten esimerkiksi kulloistakin Osakeantia koskevista ehdoista). Merkintäpalkkio veloitetaan Merkintä-toimeksiannon mukaisen merkinnän maksamisen yhteydessä.

Kannustimet

Kannustimella tarkoitetaan sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle annettavia tai tältä saatavia maksuja tai muita etuja. Innovestorilla ei ole järjestelyjä, joiden puitteissa Innovestor maksaisi tai saisi kannustimia.

7     Sijoitukseen liittyvän kulun vaikutus odotettuun tuottoon

Innovestorin välittämiin arvopapereiden Merkintätoimeksiantoihin liittyvä kulu asiakkaalle muodostuu kertaluonteisesta merkintäpalkkiosta (ks. yllä kohta 6).

Listaamattomien arvopapereiden tuotto-odotus vaihtelee huomattavasti riippuen Osakeannin kohteena olevan yhtiön ominaisuuksista. Sijoituksen tuotto realisoituu usein vasta kohdeyhtiön myyntihetkellä, koska sijoitusaikana ei välttämättä kerry osinkoja. Listaamattoman osakkeen osalta tuotto-odotus on yleensä huomattavasti listattujen osakkeiden keskimääräistä pitkän aikajänteen keskimääräistä tuottoa korkeampi.

Seuraavassa on simuloitu kertaluonteisen 3 % merkintäpalkkion vaikutusta tuottoon siten, että vuotuisen tuoton oletetaan olevan 15 %, sijoitusajan 10 vuotta ja sijoitettavan summan 15.000 euroa. Esimerkissä käytetty tuotto-odotus ainoastaan havainnollistaa kulujen vaikutusta sijoituksen tuottoon pitkällä aikavälillä, eikä esimerkki kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä.

8     Viestinnän dokumentointi

Innovestorin edustajat ovat velvollisia dokumentoimaan Innovestorin asiakashallintajärjestelmään asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut, sähköpostit ja tapaamiset, jotka voivat johtaa toimeksiantojen vastaanottamiseen, välittämiseen tai toteuttamiseen. Dokumentointia käytetään toimeksiantojen todentamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseen. Innovestorin tulee pyynnöstä luovuttaa viestinnästä tallenne toimivaltaiselle viranomaiselle. Tallenteita säilytetään viiden (5) vuoden ajan, ellei Finanssivalvonta pyydä säilyttämään niitä seitsemän (7) vuoden ajan. Asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä hänen viestintäänsä liittyvät tallenteet.

9     Henkilö- ja asiakastietojen käyttö

Asiakkaan tekemän Merkintätoimeksiannon johdosta Innovestor käsittelee tarpeellisia asiakkaan henkilötietoja. Lisäksi Innovestor käsittelee henkilötietoja esimerkiksi siltä osin, kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä edellyttää. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevan lain nojalla asiakkaista kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Innovestor käsittelee henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä ilmenevät tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla Innovestorin verkkosivustolla (www.innovestorgroup.com). Tietosuojaseloste sisältää esimerkiksi tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelyperusteista ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä rekisteröidyn oikeuksista, kuten oikeudesta päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeudesta.

10     Asiakasluokittelu

Innovestorin asiakas luokitellaan sijoittajana ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei laista toisin johdu tai asiakasluokitusta ole asiakkaan pyynnöstä muutettu. Asiakasluokittelusta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti Merkintäsitoumuksessa.

Asiakkaiden luokittelukriteerit esitetään tarkemmin Innovestorin verkkosivustolla www.innovestorgroup.com olevassa asiakirjassa ”Asiakkaiden luokittelukriteerit”.

Asiakasluokan muuttamista koskeva hakemus

Asiakkaalla on oikeus hakea asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen.

Ammattimaista asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella ei-ammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapuolena. Myös ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi aiemmin luokiteltu asiakas voi luokittelukriteerien täyttyessä tulla hakemuksesta kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana.

Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana.

Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus pyytää ei-ammattimaisen asiakkaan kohtelua, jos asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä.

Asiakasluokittelun vaikutus sovellettaviin menettelytapoihin
Ei-ammattimainen asiakas

Ei-ammattimaiselle asiakkaalle annetaan ennen kirjallisen merkintäsitoumuksen tekemistä merkintää koskevat ehdot ja riittävät tiedot Innovestorista. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne.

Asiakkaan sijoitustietämyksen ja -kokemuksen arvioiminen: Innovestor pyytää ei-ammattimaiselta asiakkaalta tietoa hänen riskinottohalukkuudesta ja sijoitustietämyksestä ja -kokemuksesta voidakseen arvioida, onko sijoituspalvelu asiakkaalle asianmukainen.

Vain ei-ammattimaiset asiakkaat ovat jäljempänä kohdassa 10 käsitellyn Sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä.

Innovestorilla on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin.

Ammattimainen asiakas

Ammattimaiselle asiakkaalle annetaan yleiskuvaus sijoituspalvelun kohteena olevien arvopapereiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoitustietämys ja -kokemus.

Ammattimaiselle asiakkaalle ei suoriteta asianmukaisuutta koskevaa arviointia.

Hyväksyttävä vastapuoli

Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää Innovestorilta kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Innovestor harkitsee tapauskohtaisesti, suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajansuojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin.

12     Asiakasvarojen säilyttäminen

Innovestor ottaa järjestämiensä Osakeantien osalta asiakkaiden suorittamat merkintämäärät vastaan Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeessä olevalle asiakasvaratilille, joka on Innovestorin omista varoista erillinen pankkitili.

Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

Sijoittajien korvausrahasto

Suomen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset asiakkaat ovat sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto turvaa ei-ammattimaisten sijoittajien riidattomien ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys ei pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa.

Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään 20.000 euroa. Rahasto ei kuitenkaan korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.

Innovestorin asiakasvaratilillä olevat ei-ammattimaisten asiakkaiden asiakasvarat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin yllä mainitulla tavalla.

13     Merkintätoimeksiannon vastaanottaminen

Innovestor tarjoaa listaamattomien arvopapereiden liikkeeseenlaskun järjestämispalvelua, joka toteutetaan Osakeantina (ks. määritelmä edellä kohdassa 4). Osakeanti voidaan järjestää suoraan arvopaperin liikkeeseenlaskevaan yhtiöön (”Kohdeyhtiö”) tai Osakeantia varten perustettavaan väliyhtiöön, joka liikkeeseenlaskee arvopapereita ja merkitsee arvopapereita Kohdeyhtiössä.

Mikäli Osakeanti toteutetaan väliyhtiön kautta, perustettavan väliyhtiön ainoa tehtävä on Kohdeyhtiön arvopapereiden omistaminen ja hallinnointi. Väliyhtiö käyttää Osakeannin merkintämäärän kokonaisuudessaan Kohdeyhtiön uusien arvopapereiden merkitsemiseen. Väliyhtiön hallinnosta vastaa Innovestor erillisen väliyhtiön ja Innovestorin välillä tehdyn palvelusopimuksen perusteella.

Innovestorin järjestämissä Osakeanneissa Merkintätoimeksianto annetaan ja merkintä tehdään käyttämällä erillistä merkintäsitoumusta. Merkintäsitoumus on saatavilla sähköisesti Innovestorin verkkopalvelussa ja kirjallisena asiakirjana Innovestorin edustajalta.

Merkintätoimeksianto on aina sitova eikä asiakkaalla ole oikeutta muuttaa tai peruuttaa annettua Merkintätoimeksiantoa. Innovestor vahvistaa vastaanottamansa merkintäsitoumukset lähettämällä asiakkaille sähköpostitse merkintävahvistukset, joissa vahvistetaan merkittävien osakkeiden lukumäärän merkintähinta ja merkintämäärä yhteensä sekä annetaan osakemerkinnän maksuohjeet. Asiakas suorittaa merkintämaksun aina Innovestorin asiakasvaratilille (ks. kohta 11 ”Asiakasvarojen säilyttäminen”). Merkintämaksun yhteydessä asiakas suorittaa lisäksi merkintäpalkkion. Innovestor vastaa merkintämaksujen tilittämisestä Kohdeyhtiölle tai väliyhtiölle.

Innovestor ei myönnä asiakkaalle lainaa tai muuta rahoitusta asiakkaan arvopaperikaupankäyntiä varten. Asiakkaan velvollisuutena on suorittaa maksu osakemerkinnästä viimeistään viidentenä pankkipäivänä merkintävahvistuksen vastaanottamisesta, ellei toisin ole sovittu.

Innovestorilla on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan merkintäsitoumusta, mikäli (i) merkintäsitoumus on tehty oikeushenkilön lukuun ilman asianmukaista valtuutusta, (ii) merkintämäärää ei ole maksettu merkintäsitoumuksessa ilmoitetun merkitsijän pankkitililtä, (iii) arvopaperi ei ole asiakkaan sijoitustietämys ja -kokemus, taloudellinen tilanne tai muut olosuhteet huomioiden Innovestorin arvion mukaan asiakkaalle asianmukainen tai (iv) asiakas kieltäytyy antamasta merkintäsitoumuksessa pyydettyjä tietoja tai antaa ne puutteellisesti.

Innovestorin on ilmoitettava asiakkaalle merkintäsitoumuksen hyväksymättä jättämisestä viipymättä sen jälkeen, kun merkintäaika on päättynyt tai se on keskeytetty ylimerkinnän vuoksi. Mikäli asiakas on jo suorittanut merkintämäärän, se palautetaan asiakkaalle kolmen (3) pankkipäivän kuluessa maksun suorittamisesta.

14     Eturistiriitatilanteiden hallinta

Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä niiden syntyessä kohdeltava asiakasta hyvän tavan mukaisesti.

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. On mahdollista, että Innovestorissa tulee eteen tilanteita, joissa sen asiakkaan edut ovat ristiriidassa Innovestorin, sen johdon ja henkilökunnan etujen kanssa tai eturistiriitatilanne syntyy Innovestorin asiakkaiden välille.

Innovestor noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymiä eturistiriitojen hallinnan toimintaperiaatteita mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Eturistiriitoja hallitaan mm. henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisääntöjen ja sivutoimia koskevien periaatteiden avulla.

Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle ilmoitetaan selkeästi ja pysyvällä tavalla yksityiskohtaiset tiedot eturistiriidan luonteesta ja sen syistä sekä asiakkaalle etuihin kohdistuvien riskien pienentämiseksi toteutetuista toimenpiteistä ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan.

Innovestorin hallitus tarkistaa eturistiriitojen hallinnan toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden säännöllisesti.

15     Tietoa osakesijoittamisesta

Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema arvopaperi, joka tuottaa oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakesijoituksen mahdollinen tuotto muodostuu osingosta sekä osakkeen arvonnoususta. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osake voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena arvopaperipörssissä tai kaupankäynnin kohteena vaihtoehtoisella markkinapaikalla. Osake voi olla myös noteeraamaton (listaamaton osake).

16     Tietoja osakesijoittamisen riskeistä

Osakkeenomistajan kannalta osakesijoitus on riskisijoitus. Osakesijoituksiin sisältyy mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos Kohdeyhtiö ajautuu konkurssiin (vastapuoliriski).

Seuraavassa on kuvattu osakkeen arvoon oletettavasti vaikuttavat keskeisimmät riskitekijät. Riskien kuvaus ei ole tyhjentävä eivätkä riskit ja epävarmuustekijät ole ainoita Kohdeyhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä eikä niiden esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä.

Tuottoriski
Kohdeyhtiön osakkeen arvo voi vaihdella huomattavastikin sijoitusaikana. Jos osakkeen arvo ei kehity toivotusti, sijoituksen tuotto voi jäädä pieneksi tai olla nolla. Osakkeen arvo tiettynä päivänä ei myöskään välttämättä kuvasta osakkeen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Tuottohistorian perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuottokehityksestä.

Riski menettää sijoitettu pääoma kokonaan tai osittain

Eri riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa arvopaperin markkinahinnan laskuun. Osakesijoittamiseen liittyy näin ollen riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma.

Likviditeettiriski
Kohdeyhtiön osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla, joten osakkeella ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Riskinä tällöin on se, että osakkeelle ei löydy ostajaa tai että siitä tarjottava hinta on sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi. Ostajalla on käytettävissään myös vähemmän tietoa Kohdeyhtiöstä kuin esimerkiksi pörssissä noteeratuista yhtiöistä.

Liikkeenlaskijariski (luottoriski)
Kohdeyhtiö ei kykene maksamaan osakkeen tuottoa asiakkaalle.

Markkinariski
Kohdeyhtiön tuotteen tai palvelun kysyntään ja sitä kautta liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat muun muassa kulloinenkin kilpailutilanne, tuote- ja palvelukehitys, yleinen talouskasvu, Kohdeyhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä välillisesti vaikuttavat lainsäädäntötoimet. Kohdeyhtiön liiketoiminta on näin ollen altis sen omista toimista riippumattomille markkinariskeille.

Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin, väärinkäytösten mahdollisuuteen, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen. Operatiivinen riski voi ilmetä myös maineen tai luottamuksen heikkenemisenä tai menetyksenä. Yhtiön toimintaan liittyy edellä lueteltuja tavanomaisia operatiivisia riskejä mukaan lukien Kohdeyhtiön avainhenkilöitä koskeva henkilöriski, joilla voi toteutuessaan olla olennaisiakin vaikutuksia Kohdeyhtiön toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Omistuksen keskittymiseen liittyvä riski

Listaamattomassa yhtiössä osakeomistus on tyypillisesti keskittynyt, ja suurimmalla osakkeenomistajalla tai suurimmilla osakkeenomistajilla yhdessä saattaa olla huomattava määräysvalta. Suurimpien osakkeenomistajien päätäntävaltaan kuuluvia asioita voivat käytännössä olla muun muassa Kohdeyhtiön liiketoiminta ja strategia, hallituksen kokoonpano, tilinpäätöksen hyväksyminen ja osingonjako. Suurimpien osakkeenomistajien toimet, päämäärät ja intressit saattavat poiketa muiden osakkeenomistajien tavoitteista ja intresseistä.

Oikeudellinen riski

Oikeudellinen riski aiheutuu sopimusten toteutumatta jäämisestä, immateriaalioikeuden loukkaamisesta, pätemättömyydestä, mitättömyydestä, moitteenvaraisuudesta tai dokumentoinnin puutteesta. Osakeantia edeltävässä tarkistuksessa Innovestor kartoittaa Kohdeyhtiön mahdolliset vireillä olevat oikeudenkäynnit tai muut avoimet riita-asiat, mutta toiminnan laajentuessa myös oikeudellisten riskien merkitys Kohdeyhtiön toiminnassa kasvaa.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sisältämät mahdolliset rajoitukset osakkeenomistajan oikeuksiin

Osakemerkinnän edellytyksenä saattaa olla, että sijoittajan tulee liittyä Yhtiön pää- tai vähemmistöosakassopimukseen (”Osakassopimus”). Sijoittajan tulee tutustua mahdolliseenOsakassopimukseen sekä Kohdeyhtiön yhtiöjärjestykseen, sillä ne saattavat sisältää sijoittajaan kohdistuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

Osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä saattaa olla äänestysrajoituksia koskien osakkaiden tai osakesarjojen äänestysoikeuksia yhtiökokouksessa. Sijoittajan tulee tutustua tällaisiin osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviin sopimuksiin, jotka vaikuttavat hänen oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa Kohdeyhtiössä. Osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä saattaa olla osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevia rajoituksia ja osakkeiden luovutukseen liittyviä Kohdeyhtiön tai muiden osakkeenomistajien lunastusoikeuksia. Saattaa olla, että Kohdeyhtiö on rajoittanut osakkeiden vapaata luovutettavuutta, jolloin sijoittajan myydessä omistuksen kolmannelle osapuolelle, tulee tämä omistajanvaihdos hyväksyttää ensin Kohdeyhtiöllä. Lunastuslausekkeessa Kohdeyhtiö saattaa antaa muille osakkaille ensisijaisen oikeuden lunastaa ne Kohdeyhtiön osakkeet, joita oltaisiin myymässä Kohdeyhtiön ulkopuoliselle taholle. Lunastushinta on yleensä sama kuin millä hinnalla osakkeita oltaisiin myymässä kolmannelle osapuolelle. Osakkeenomistaja on velvollinen noudattamaan lunastuslauseketta ja sen ehtoja.

17     Lainarahoituksen käyttö sijoittamisessa

Asiakkaan on mahdollista harjoittaa sijoitustoimintaa myös lainarahoituksella. Mikäli sijoitus kehittyy positiivisesti, on lainarahoituksella mahdollisuus saavuttaa suurempi tuotto kuin pelkällä omalla rahoituksella tehdyllä sijoituksella. Asiakkaan on kuitenkin otettava huomioon, että sijoituksen kehittyessä negatiivisesti tai sijoituksen menettäessä kokonaan arvonsa, on sijoittamista varten otettu laina joka tapauksessa maksettava takaisin. Lainapääomalla sijoittamista harkitsevan tulee aina arvioida velanmaksukykynsä riippumatta lainoitettavan sijoituskohteen kehityksestä. Lainakustannukset voivat myös laina-aikana nousta korkotason nousun myötä. Mikäli sijoituskohteen arvo ei enää riitä kattamaan lainalle määriteltyä vakuusvaadetta, voi asiakas joutua asettamaan lainansa vakuudeksi lisävakuuksia.

18     Etämyynti

Innovestor tarjoaa sijoituspalvelua etämyynnillä. Kuluttajansuojalain perusteella Innovestorin tulee antaa toiminnastaan asiakkaalleen seuraavat tiedot:

Etäsopimuksen ennakkotiedot

Tässä asiakirjassa esitetyt ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan kohdan 19 (”Oikeussuojakeinot”) mukaisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Ennakkotiedot annetaan suomen kielellä ja Innovestor sitoutuu käyttämään suomen kieltä myös sopimussuhteen aikana.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 a luvun perusteella merkintätoimeksiantoon ei sovelleta kuluttajan peruuttamisoikeutta palvelun luonteesta johtuen, vaikka se olisi annettu sähköisesti.

19     Verotus

Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että arvopapereiden ostamiseen, omistukseen ja myymiseen liittyy veroseuraamuksia. Asiakkaan tulee huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätösten tekoa. Verotus perustuu asiakkaan yksilöllisiin olosuhteisiin ja verotus voi sijoitusaikana muuttua. Lisätietoja verotuksesta saa muun muassa omasta verotoimistosta sekä verohallinnon Internet-sivustolta www.vero.fi.

20   Asiakasneuvonta ja asiakasvalitusten käsittely

Sijoituspalveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti asiakasvastaavaansa. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Innovestorille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan.

Innovestorilla on asiakaspalautteen ja –valitusten käsittelyä koskevat toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että Innovestorin asiakkaat saavat mahdollisen reklamaationsa ja asiakaspalautteensa käsitellyksi tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä. Asiakkailta saatu palaute tarjoaa myös Innovestorille tärkeää tietoa palveluiden laadusta ja asiakastyytyväisyydestä ja auttaa kehittämään sijoituspalveluja ja toimintatapoja edelleen.

Kaikki Innovestoria koskeva palaute ja mahdolliset reklamaatiot käsitellään keskitetysti. Näin ollen asiakaspalaute ja mahdolliset reklamaatiot pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen info@innovestor.fi (viestikenttään merkintä ”Asiakasvalitus”) tai Innovestor Oy / Asiakasvalitukset, Aleksanterinkatu 46 C, FI-00100 Helsinki. Asiakasvalituksiin pyritään vastaamaan viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa asiakkaan yhteydenotosta lukien. Mikäli tämä ei ole mahdollista esimerkiksi lisäselvitysten hankkimisen johdosta, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle ja hänelle annetaan arvio vastausajasta.

21   Oikeussuojakeinot

Sijoituspalveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti asiakasvastaavaansa. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Innovestorille sijoituspalveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Jos Innovestorin ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta apua tilanteen selvittämisessä tai saattaa erimielisyyden ratkaistavaksi Arvopaperilautakuntaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan puhelinnumero on + 358 9 685 0120 ja Internet-sivusto osoitteessa www.fine.fi.

Arvopaperilautakunta antaa maksuttoman suositusluonteisen lausunnon ei-ammattimaisen asiakkaan ja sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen välisessä erimielisyystilanteessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperikauppatavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka palveluntarjoajan menettelyä. Lautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä.

Ei-ammattimainen asiakas voi viedä asian myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeelle. Valituslomakkeen ja ohjeita sekä neuvoja saa kuluttajariitalautakunnan Internet-sivustolta osoitteesta www.kuluttajariita.fi. Innovestorin ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät johda riitaisuuden ratkaisemiseen, ratkaistaan asia lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.