Asiakkaiden luokittelukriteerit sijoituspalveluissa

A. EI-AMMATTIMAINEN ASIAKAS

– Innovestor Oy luokittelee kaikki sijoituspalveluasiakkaansa pääsääntöisesti ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi asiakassuhteen alkaessa.

– Asiakas katsotaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei hän kvalifioidu tietyin kriteerein ammattimaiseksi asiakkaaksi (ks. alla kohta B) tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi (ks. alla kohta C).

 

B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS

1     Yhteisöt

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (ks. loppuviite 1) ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö:

– sijoituspalveluyritys

– luottolaitos

-rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja säilytysyhteisö

-pörssi

-selvitysyhteisö

-arvopaperikeskus

-vakuutusyhtiö

-työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö ja eläkekassa

– EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu paikallinen yritys

-hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys tai

-muu yhteisösijoittaja (ks. loppuviite 2)

 

2     Suuryritys

Täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

-taseen loppusumma on vähintään 20.000.000 euroa

-liikevaihto on vähintään 40.000.000 euroa

-omat varat (ks. loppuviite 3) ovat vähintään 2.000.000 euroa

 

3     Valtio ja sen yksiköt

-Suomen valtio

-Valtiokonttori

-Ahvenanmaan maakunta

-ulkomainen valtio ja osavaltio

-ulkomainen valtionvelkaa hoitava toimielin

 

4     Keskuspankit

-Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki

-Suomen Pankki

-ulkomainen keskuspankki

-Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio

 

5     Yhteisösijoittajat

Pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen.

 

6     Asiakkaan oman hakemuksen perusteella

-Asiakas hakee kirjallisesti.

-Asiakas täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

  • Asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin 10 kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana
  • Asiakkaan sijoitusvarallisuuden (ks. loppuviite 5) arvo on yli 500.000 euroa
  • Asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden.

Sijoituspalveluyritys on arvioinut, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit.

Mikäli asiakkaan hakemus hyväksytään, Innovestor ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti, ettei asiakas kuulu kaikkien sijoituspalvelulain menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin.

Asiakas vahvistaa Innovestorin ilmoituksen saatuaan Innovestorille kirjallisesti olevansa tietoinen menettelytapasäännösten suojan ja korvausrahastosuojan menettämisestä.

 

C. HYVÄKSYTTÄVÄ VASTAPUOLI

1     Yhteisöt

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (ks. loppuviite 1) ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö:

-sijoituspalveluyritys

-luottolaitos

-rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja ja säilytysyhteisö

-pörssi

-selvitysyhteisö

-arvopaperikeskus

-vakuutusyhtiö

-työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö ja eläkekassa

-EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu paikallinen yritys

-hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys tai

-muu yhteisösijoittaja (ks. loppuviite 2)

 

2     Suuryritys

Täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

-taseen loppusumma on vähintään 20.000.000 euroa

-liikevaihto on vähintään 40.000.000 euroa

-omat varat (ks. loppuviite 3) ovat vähintään 2.000.000 euroa

ja antaa nimenomaisen suostumuksensa tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena.

3   Valtio ja sen yksiköt

-Suomen valtio

-Valtiokonttori

-Ahvenanmaan maakunta

-ulkomainen valtio ja osavaltio

-ulkomainen valtionvelkaa hoitava toimielin

 

4     Keskuspankit

-Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki

-Suomen Pankki

-ulkomainen keskuspankki

-Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio

 

5     Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokitellun asiakkaan hakemus tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana

Edellä kohdissa 1 (Yhteisöt), 3 (Valtio ja sen yksiköt) ja 4 (Keskuspankit) tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli hakee kirjallisesti sijoituspalvelulain menettelytapasäännösten soveltamista sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta.

Sijoituspalveluyritys hyväksyy asiakkaan hakemuksen.

 

6     Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokitellun asiakkaan hakemus tulla kohdelluksi ei-ammattimaisena asiakkaana

Edellä kohdissa 1 (Yhteisöt), 3 (Valtio ja sen yksiköt) ja 4 (Keskuspankit) tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli hakee kirjallisesti sijoituspalvelulain menettelytapasäännösten soveltamista sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta.

Sijoituspalveluyritys hyväksyy asiakkaan hakemuksen.

Asiakkaan kohtelusta ei-ammattimaisena asiakkaana tehdään kirjallinen sopimus, josta käy ilmi sen soveltaminen yhteen tai useampaan palveluun taikka yhteen tai useaan erityyppiseen arvopaperiin.

 

7     Hakemuksesta ammattimaiseksi asiakkaaksi luokitellun asiakkaan hakemus tulla kohdelluksi hyväksyttävänä vastapuolena

-Asiakas hakee kirjallisesti.

-Asiakas täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

  • Asiakas on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin 10 kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen neljän vuosineljänneksen aikana
  • Asiakkaan sijoitusvarallisuuden (ks. loppuviite 5) arvo on yli 500.000 euroa
  • Asiakas työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden.

Sijoituspalveluyritys on arvioinut, että asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit.

Sijoituspalveluyritys ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti, ettei asiakas kuulu kaikkien sijoituspalvelulain menettelytapasäännösten suojan ja sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin.

Asiakas ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle kirjallisesti olevansa tietoinen menettelytapasäännösten suojan ja korvausrahastosuojan menettämisestä.

 

VIITTEET

1 Säännellyksi yhteisöksi katsotaan myös vakuutusyhdistykset.

2 Hallituksen esityksen mukaan muita yhteisösijoittajia ovat mm. erilaiset erityisrahoitusyhtiöt, joihin ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia. Tällaisia ovat hallituksen esityksen mukaan mm. Finnvera Oyj ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND).

3 Omiin varoihin luetaan muun muassa osakepääoma, rahastot ja kertyneet voittovarat.

4 Huomattavan suuriksi liiketoimiksi katsotaan vähintään 50.000 euron suuruiset liiketoimet.

5 Sijoitusvarallisuuden arvoa laskettaessa mukaan luetaan myös käteisvarat.