Innovestor Ignite yleiset sopimusehdot

Voimassa 9.10.2019 alkaen.

 

1     Soveltaminen

Näitä Innovestor Ignite Oy:n (”Ignite”) yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan osana asiakkaan ja Igniten välistä yhteistyötarjousta, projektitarjousta tai muuta tarjousta taikka sopimusta (yhteisesti ”Sopimus”). Sopimuksessa on kuvattu palvelut, projekti tai toimeksianto (yhteisesti ”Palvelu”), jonka Ignite toteuttaa Sopimuksessa mainitulle asiakkaalle (”Asiakas”).

 

2     Palvelun suorittaminen

Palvelu suoritetaan Sopimuksessa sovitun toteutustavan ja palvelukuvauksen mukaisesti Igniten työmenetelmiä ja ohjelmia (kuten Kasvu Open Kasvupolku) käyttäen ja hyödyntäen.

 

3     Osapuolten velvollisuudet

Ignite

Ignite vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat Sopimuksen mukaiset ja että Palvelu annetaan toimeksiannon edellyttämällä osaamisella ja hyvää liiketapaa noudattaen.

Igniten tulee antaa Asiakkaalle tietoa Palvelun antamisen edistymisestä Sopimuksessa määritellyllä tavalla.

Asiakas

Asiakkaan velvollisuudet on kuvattu tarkemmin Sopimuksessa. Asiakkaan tavanomaisia velvollisuuksia on pyrkiä aktivoimaan osallistujia ilmoittautumaan mukaan tapahtumapäiviin, tehdä ehdotuksia tuomareiksi, puhujiksi ja/tai sparraajiksi, osallistuminen tuomarityöhön, puheenvuorojen pitäminen ja aktivoituminen Sopimuksen kohteen markkinointiviestinnässä.

 

4     Palkkiot ja kulut

Sopimuksesta veloitettavat palkkiot ja/tai kulut ja niihin mahdollisesti tehtävät tarkistukset sekä laskutus-/maksuehdot on määritelty erikseen Sopimuksessa.

Siltä osin kuin maksuehdoista tai maksueristä ei ole erikseen sovittu, Ignite laskuttaa annetuista Palveluista niiden tekemisen jälkeen. Palkkion lisäksi Ignitella on oikeus veloittaa Palvelun antamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut.

Laskujen maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä. Mahdolliset huomautukset on esitettävä 5 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Palkkioihin ja kuluihin lisätään voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

 

5     Voimassaoloaika

Nämä Ehdot tulevat voimaan välittömästi, kun Asiakas on sähköpostitse ilmoittanut Ignitelle hyväksyvänsä Sopimuksen tai erikseen allekirjoittanut Sopimuksen, jonka perusteella näitä Ehtoja sovelletaan täydentävästi Sopimukseen.

Sopimus on voimassa, kunnes Sopimuksen päättämisestä on ilmoitettu tai kun Ignite on lähettänyt Asiakkaalle viimeisen Sopimusta koskevan laskun.

 

6     Sopimuksen purkaminen

Jos Palvelun antaminen on Ignitesta johtuvasta syystä viivästynyt eikä viivästystä korjata kohtuullisen, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivän lisäajan kuluessa, Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus. Sopimuksen purkaminen edellyttää lisäksi, että viivästyksellä on Asiakkaalle olennainen merkitys ja Ignite käsitti tämän tai olisi pitänyt se käsittää.

Ignitella ja Asiakkaalla on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos toinen osapuoli muutoin olennaisesti rikkoo Sopimusta ja sopimusrikkomuksella on toiselle osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivän määräajan puitteissa.

Ignitella on oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai osittain myös silloin, jos Asiakas ei suorita erääntynyttä ja perusteeltaan oikeaa laskua 14 päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta.

Jos Sopimus puretaan Asiakkaan sopimusrikkomuksen vuoksi, Ignitella on oikeus pitää Asiakkaan sille Palvelusta suorittamat palkkiot täysimääräisesti. Mikäli Sopimus puretaan Igniten sopimusrikkomuksen vuoksi, Ignitella on oikeus pitää kohtuullinen osuus Asiakkaan sille suorittamista palkkioista korvauksena Palveluista, jotka Ignite ehti Asiakkaalle suorittaa ennen Sopimuksen purkautumista. Mikäli Osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen kohtuullisesta osuudesta kymmenen (10) päivän kuluessa Sopimuksen purkamisesta, katsotaan kohtuulliseksi osuudeksi 50 % Igniten Asiakkaalta vastaanottamista palkkioista.

 

7     Salassapito ja referenssioikeus

Ignite sitoutuu pitämään Asiakkaalta saamansa luottamukselliset tiedot ja aineistot salassa ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista, tai jonka Ignite on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta.

Ignite voi antaa tarvittavassa laajuudessa Asiakkaan tietoihin pääsyn Palvelun antamisen yhteydessä mahdollisesti konsultoiville ulkopuolisille asiantuntijoille tai neuvonantajille.

Ignitella on oikeus käyttää Asiakasta ja asiakkuutta referenssinään ilmaisematta kuitenkaan sellaisia luottamuksellisia tietoja, jotka eivät ole tulleet julkisiksi muuta kautta.

 

8     Korvausvelvollisuus

Osapuoli vastaa toiselle osapuolelle aiheuttamastaan välittömästä vahingosta. Osapuoli ei vastaa epäsuorasta tai välillisestä vahingosta esimerkiksi tulon menetyksestä tai saamatta jääneestä tuotosta. Lisäksi Igniten vastuu Sopimuksesta aiheutuneesta vahingosta on rajoitettu siten, että koko Sopimuksessa kuvattua Palvelua koskevan vastuun enimmäismäärä on Palvelusta perityn arvonlisäverottoman palkkion määrä. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Vahingonkorvausvaatimus Ignitea kohtaan on esitettävä viipymättä ja kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua hetkestä, jolloin vahinko tuli Asiakkaan tietoon.

 

9     Henkilötietojen käsittely

Ignite käsittelee Asiakkaan antamia henkilötietoja voimassa olevien tietosuojasäännösten, muun lainsäädännön ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään muun muassa Asiakkaille tarjottavien palveluiden toteuttamiseksi, asiakassuhteiden hoitamiseksi, palveluiden markkinoimiseksi ja viestintätoimenpiteitä varten. Tiedot kerätään suoraan Asiakkaan edustajalta. Ignite luovuttaa henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille asiakassuhteen hoitoa, riskienhallintaa ja markkinointia varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on meidän verkkosivuilla olevassa tietosuojaselosteessa.

 

10  Yhteydenpito ja tiedoksiannot

Asiakkaan tulee nimetä Sopimuksesta vastaava yhteyshenkilö, jolle ensisijaisesti osoitetaan kaikki Sopimukseen liittyvät viestit ja muut tiedoksiannot.

Mikäli Igniten tai Asiakkaan tulee antaa näiden Ehtojen noudattamiseen liittyvä tiedoksianto toiselle, se katsotaan annetun pätevästi vain, kun se on tehty edellä mainitulle nimetylle yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilön muuttumisesta ja uuden nimeämisestä tulee ilmoittaa viipymättä kirjallisesti.

 

11  Sopimuksen siirto ja alihankinta

Osapuoli ei saa siirtää kokonaisuudessaan tai osin Sopimusta, näitä Ehtoja tai niihin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

Ignitella on oikeus teettää Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. Ignite vastaa siitä, että sen alihankkija noudattaa omalta osaltaan Ignitelle asetettuja velvoitteita. Ignite vastaa alihankkijansa toiminnasta kuin omastaan.

 

12  Ylivoimainen este

Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat sota, kapina, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai poikkeuksellisen laaja tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava muille osapuolille ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sekä ylivoimaisen esteen päättymisestä.

13  Ehtojen muuttaminen

Ignitella on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Ehtoja. Muutokset tulevat voimaan seuraavan solmittavan Sopimuksen yhteydessä.

 

14  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta ja näistä Ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.